آیا سئوکاران باید نگاه دیگری به بینگ ببخشند؟

سال‌هاست که بینگ تحت الشعاع گوگل قرار گرفته است و متخصصان سئو در درجه اول تلاش خود را روی بهینه‌سازی برای غول جستجو متمرکز می‌کنند.
منبع: https://www.seoclarity.net/blog/should-seos-give-bing-another-look